งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565

, , , , ,

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องสมุด)
กิจกรรมการแข่งขัน
1.เล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.ต้น - ม.ปลาย
2.เล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.ต้น - ม.ปลาย
3.การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น - ม.ปลาย
4.การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น - ม.ปลาย