งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566

, , , , , , ,

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566 ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องสมุด)

กิจกรรมการแข่งขัน 
1.การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น และ ม.ปลาย 
2.การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น และ ม.ปลาย
3.แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือสารคดี ม.ต้น และ ม.ปลาย 
4.แข่งขันเล่าเรื่องหนังสือบันเทิงคดี ม.ต้น และ ม.ปลาย