นักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมบันทึกการอ่าน โครงการ “สรรค์สาร...ปั่นประสบการณ์การอ่าน” ปีการศึกษา 2566

, , , , ,

กิจกรรมบันทึกการอ่าน โครงการ “สรรค์สาร...ปั่นประสบการณ์การอ่าน” ปีการศึกษา 2566 ห้องสมุดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันที่ 11 - 14 กันยายน 2566
นักเรียนที่ได้รับรางวัล
    
เด็กหญิงกนกวรรณ ตามพานนท์ ห้อง ม.103 เลขที่ 15 
เด็กหญิงปุญญพร สระหารดิษ ห้อง ม.104 เลขที่ 30
เด็กหญิงพิชญาภัค ชูนาค ห้อง ม.102 เลขที่ 33
เด็กชายศุภณัฐ สงช่วย ห้อง ม.108 เลขที่ 11
เด็กหญิงอัคริมา สุริยมาตรห้อง ม.101 เลขที่ 39