นักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมบันทึกการอ่านจากหนังสือ กิจกรรม E-Book E-Library

กิจกรรมบันทึกการอ่านจากหนังสือ กิจกรรม E-Book E-Library 
นักเรียนที่ได้รับรางวัล ห้อง ม.103 จำนวน 40 คน วันที่ 26 กรกฎาคม 2566