นักเรียนได้รับเกียรติบัตร งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566

, , , ,

นักเรียนได้รับเกียรติบัตร

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566 ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องสมุด) วันที่ 13 ธันวาคม 2566