นักเรียนได้รับเกียรติบัตร งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565

, , , , , ,

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565 ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องสมุด) วันที่ 20 ธันวาคม 2565