ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พิชิตไวยากรณ์ ภาษาจีน ระดับต้น
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หลักไวยากรณ์ของทุกภาษาเกิดขึ้ นจากข้อตกลงของสังคมที่ใช้ ภาษาเดียวกัน ถ้าผู้เรียนอยากเข้าใจวิธีการสื่ อสารแบบคนจีน เรียนภาษาจีนอย่างถูกหลัก หลักไวยากรณ์นับว่ามีความสำคั ญเป็นอย่างมาก การเรียนรู้ไวยากรณ์จีนก็เหมื อนเรียนรู้ข้อตกลงทางภาษาของสั งคมจีน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาอย่างถ่ องแท้ จึงจะเข้าใจภาษาอย่างถูกต้องได้ อย่างเจ้าของภาษา หนังสือชุดนี้ประกอบด้วย ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้ งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงระดับสูง อีกทั้งยังสามารถต่อยอดความรู้ ได้ในระดับที่สูงขึ้นไปอีก