ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือพิชิตข้อสอบ ENTRANCE ภาษาจีน PAT 7.4
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยผ่ านการศึกษาค้นคว้าข้อสอบเก่ าหลายสิบชุด โดยได้มีการแบ่งเนื้อหาที่ ออกสอบเป็นประจำ เป็นจำนวน 6 ส่วน คือ วิธีการผันเสียงภาษาจีน, ตัวอักษรจีน, หลักการใช้คำ, หลักการใช้ประโยค, หลักการอ่านบทความ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจี น และเนื้อหาอื่นๆ ครอบคลุมครบทุกด้าน โครงสร้างของหนังสือเล่มนี้แบ่ งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.จุดสำคัญของเนื้อหาที่ ออกสอบบ่อย แบ่งออกเป็น 6 ส่วน 2.คัดเลือกข้อสอบโดยอ้างอิ งจากข้อสอบจริง 3.เฉลยข้อสอบพร้อมอธิบายเหตุ ผลในการเลือกคำตอบที่ถูกต้องเป็ นภาษาไทยอย่างละเอียด